עדכון פרטים אישיים

  • ניתן לשנות פרטים אישיים בנתוני ההרשמה שלכם באזור האישי. ניתן לשנות כתובת, מספר טלפון ומייל.
    מומלץ לבצע את העדכונים בהקדם האפשרי. לשינוי שם יש לפנות בכתב למדור מועמדים והערכה בצירוף אישורים מתאימים.
  • בכל פנייה בכתב למדור מועמדים והערכה, יש לציין את מספר תעודת הזהות, מספר התיק ואת הכתובת המלאה.
  • בכל מקרה של שינוי כתובת, יש לעדכן את מדור מועמדים והערכה מיד.