מהלך ההרשמה והטיפול במועמדות

בחירת שני מסלולי הרשמה

כל המועמדים זכאים לבחור שני מסלולי הרשמה בזמן ההרשמה לטכניון. יש לסמן איזה מסלול נמצא בעדיפות הראשונה ואיזה בעדיפות השנייה.

סטודנטיות בכניסה לבניין אולמן

לא תמיד ניתן להתקבל למסלול הלימודים שצוין בעדיפות הראשונה, משום שמועמדים רבים מתחרים על מכסת מקומות מוגבלת. לפיכך מומלץ לבחור גם מסלול לימודים בעדיפות שנייה.

אם לא ניתן יהיה לקבלכם למסלול שביקשתם בעדיפות ראשונה, תידון בקשתכם להתקבל למסלול שבחרתם בעדיפות השנייה.

הדיון בעדיפות הראשונה נמשך עד תחילת הלימודים, גם אם התקבלתם כבר לעדיפות השנייה. אם תגיעו לסף הקבלה הנדרש לעדיפות הראשונה אליה נרשמתם, תועברו אליה אוטומטית.

העדיפות הראשונה תטופל תמיד תחילה. לכן יש לשקול היטב קביעת סדר העדיפויות.

הקבלה למועמדים לרפואה ולמסלולים הכפולים עם רפואה

תהליך הקבלה שונה אצל מועמדים לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה. הנכם נידרשים להיבחן גם בבחינת מו"ר לרפואה. בחינת מו"ר מתקיימת רק במאי/יוני. כדי להבטיח לכם מקום בטכניון, הנכם נידונים מייד לקבלה בעדיפות השנייה שלכם. אם תגיעו לסף שייקבע לצורך זימון לבחינת מו"ר, תוזמנו לבחינה. אם תגיעו לציון מו"ר שיידרש לקבלה, תועברו אוטומטית לעדיפות הראשונה שלכם.

מהלך ההרשמה והטיפול במועמדות

לאחר סיום ההרשמה באינטרנט מועברים הנתונים לטכניון ואח"כ מצורפים אליהם נתוני הבגרות והציון הפסיכומטרי (אם יש). כעבור שני ימי עבודה תישלח אליכם במייל הודעת קליטה ראשונה. כל הנרשמים יוכלו לצפות באיזור האישי בנתוניהם כפי שהם נקלטו בטכניון ואת ההחלטה בעניינם. במדור מועמדים והערכה לא מוסרים הודעת קבלה או דחייה בטלפון. בכל עת ניתן לבדוק את מצב הטיפול במועמדות או אם יש החלטה בעניין הקבלה באיזור האישי.

שימו לב! 
אי קבלת הודעה, או קבלתה באיחור, אינה פוטרת את המועמדים מלעמוד בכל הדרישות, כפי שהם מפורטים באתר זה.

מכתב קליטה ראשוני

מכתב זה כולל את הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי, ממוצע הבגרות ואת ציון הסכם (אם יש) כפי שהם נקלטו על-ידי הטכניון. בהודעה זו יופיע גם מספר תיק. זהו מספר תיק אישי שבעזרתו ניתן לבדוק את מצב המועמדות או בכל בירור אישי אחר באיזור האישי

מכתב הקליטה יישלח לכל הנרשמים במייל. אם כעבור שבועיים מיום ההרשמה לא יתקבל מכתב הקליטה, יש לפנות למדור מועמדים והערכה.

כל שינוי ועדכון לאחר קבלת מכתב הקליטה הראשוני, כמו למשל: שיפור ציוני בגרות סופיים, שיפור ציון פסיכומטרי, ציון בחינת מיון לארכיטקטורה ו/או לאדריכלות נוף, ציון יע"ל וציון בחינת מו"ר, יופיעו רק באינטרנט, ולא תישלח הודעה כתובה בדואר.

הודעת קבלה

מועמדים שיתקבלו, יקבלו הודעה על הקבלה במייל. כל הודעה אחרת, באמצעות האתר למשל, אינה בגדר הודעת קבלה.

להודעת הקבלה תצורף גם דרישה לתשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד ומידע על בחינות הסיווג. רק תשלום המקדמה במועד הנקוב מבטיח את הקבלה. ניתן לשלם את המקדמה גם באתר חשבונות.

הקבלה לטכניון תקפה רק לסמסטר שאליו הייתה ההרשמה. אין העברת רישום מסמסטר לסמסטר, ואין שמירת קבלה לסמסטר מאוחר יותר.

מועמדים שקיבלו הודעת קבלה ולא התיחלו ללמוד, קבלתם תבוטל. מי שירצו שוב להגיש מועמדותם, יצטרכו להירשם מחדש ולשלם דמי הרשמה.

מועדים משוערים לקבלת הודעת קבלה מהטכניון

 • מועמדים שימלאו את כל דרישות ההרשמה, ואשר הציונים שלהם גבוהים מאוד יקבלו בשלב מוקדם מאוד, הודעת קבלה לטכניון.
 • מועמדים אשר אינם חייבים בהשלמת פרטים, בקשתם נבדקת ברציפות והחלטה בעניינם יכולה להינתן בכל עת, בהתאם למצב הקבלה במסלולים שביקשו.
 • מרבית המועמדים לסמסטר א יקבלו הודעת קבלה עד תחילת חודש יולי.
 • מרבית המועמדים לסמסטר ב יקבלו הודעת קבלה עד סוף חודש דצמבר.
 • עתודאים המועמדים לסמסטר א יקבלו תשובה כשבועיים לפני תחילת הלימודים.
 • בשלב של קבלה מאוחרת לא ניתן יהיה לקבל מעונות!

הסבר וקוד כניסה לאינטרנט להרכבת מערכת השעות, יישלחו כחודש לפני תחילת הסמסטר ע"י מדור הוראה |
04-8292530.

הודעת דחייה

מועמדים שלא יגיעו לסף הקבלה שייקבע יקבלו הודעת דחייה המסבירה את סיבת הדחייה. בדרך כלל לא נשלחות הודעות דחייה לפני חודש יוני בסמסטר א ולפני חודש ינואר בסמסטר ב.

דיונים והחלטות במועד מאוחר

 • דיון מחודש בקבלה יתקיים בעקבות הגשת שיפורי ציונים, כגון: ציוני בחינה פסיכומטרית ממועד קיץ (יולי) (לסמסטר א) ו/או שיפורי ציוני בגרות סופיים, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז. ייתכן שלא יישארו מקומות כלל או שסף הקבלה יעלה.
 • מועמדים לרפואה ולמסלולים לתארים הכפולים עם רפואה אינם רשאים להגיש נתונים אחרי התאריך המצוין בטבלת מועדי ההרשמה.
 • ציונים ממועד ספטמבר לא יקלטו בכלל כגון: ציון הבחינה הפסיכומטרית, ציון יע"ל, ציון אמי"ר ועוד.
 • ציונים ומסמכים שיוגשו לאחר התאריכים הנדרשים, ידונו על בסיס מקום פנוי בלבד. מספר המקומות מצומצם ביותר.
 • החל מיוני (בסמסטר א) ומדצמבר (בסמסטר ב) עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר מסיפי הקבלה עד אותם מועדים.

שימו לב!
בשלב של דיונים מאוחרים, לא ניתן יהיה לקבל מעונות.

תיקון נתוני קליטה

 • יש לבדוק את הנתונים שנקלטו ולהודיע למדור מועמדים והערכה על כל שגיאה שנפלה בנתונים. מדור מועמדים והערכה מקיים תהליכי בדיקה משלו וטעויות שנפלו מתוקנות.
 • המידע הניתן באמצעות האתר של מדור מועמדים והערכה מייצג את הנתונים כפי שהם ידועים ברגע הנתון. אם נפלה טעות בנתונים, בחישוב או בנהלים, יתוקן המידע בהתאם.
 • המידע באתר אינו מחייב את הטכניון. רק הודעה במייל או בכתב מן הטכניון מחייבת את הטכניון.
 • הטכניון רשאי לחזור בו מהודעת קבלה שנשלחה למועמדים, אם מתבררים נתונים חדשים, או מתגלית טעות מנהלתית בטיפול וכיוצא באלה. החלטה חדשה, אם תהיה, מבטלת החלטה קודמת. בהיעדר החלטה חדשה, תקפה ההחלטה האחרונה שהתקבלה.

עדכון שיפורי ציוני בגרות

הטכניון קולט ישירות את הציונים הסופיים בלבד ממשרד החינוך. הציונים הסופיים מגיעים סמוך לתחילת הסמסטר. הדיון לכול המסלולים, פרט לרפואה ולתארים הכפולים עם רפואה, יהיה על בסיס מקום פנוי, בהתאם למצב הקבלה שיהיה אז. ייתכן שלא יישארו מקומות פנויים כלל. סיפי הקבלה משתנים מעת לעת במהלך הדיונים לקבלה לטכניון. ייתכן שבשלב של דיונים מאוחרים סף הקבלה יעלה.

אם שיפרתם ציוני בגרות והם לא נקלטו באזור האישי, דאגו להעברתם לטכניון באופן אישי. יש לפנות למשרד החינוך ולבקש ספח רשמי של הציון החדש הכולל את הציון הסופי באותו מקצוע. כול מקצוע בבגרות מורכב ממספר שאלונים ולכול שאלון משקל אחר בשקלול הסופי. לכן, הטכניון אינו יכול לשקלל תתי-ציונים בבגרות. תתי-ציונים לא יתקבלו.

כל ציון שאינו תעודה של משרד החינוך כגון: תדפיס אינטרנט, או תעודת בית-ספר לא יתקבל. יש לשלוח רק ציונים המאושרים כנדרש.

מועמדים שתעודת הבגרות שלהם לא נקלטה, מתבקשים להביא גיליון ציונים רשמי ממשרד החינוך. על גיליון הציונים צריכה להופיע המילה "זכאי". 

ניתן לשלוח את שיפורי הציונים או את גיליון הציונים החדש בדואר רשום. לא ניתן לשלוח ציונים בפקס או במייל.

פקולטת אם

כשתתקבלו ללימודים, תשתייכו לפקולטה אליה שייך המסלול אליו נרשמתם וזו תהייה פקולטת האם שלכם. במסלולים משותפים לשתי פקולטות הסטודנטים ישתייכו לאחת משתי הפקולטות על פי בחירתם או על פי החלטת הטכניון. תוכנית הלימודים והתואר הניתן זהים לכל הסטודנטים במסלול, ללא כל קשר לאיזו פקולטה הם ישתייכו. פקולטת האם משמשת לצרכים מנהליים בלבד.

סטודנטים הרשומים למסלול משותף ייהנו משירותי שתי הפקולטות כמו: גישה לספריות, לחוות המחשבים ולמעבדות.