קבלה על-סמך רקע אקדמי לכל המסלולים (פרט למסלולי הרפואה)

דרישות קבלה כלליות

דרישות קדם לקבלה על-סמך רקע אקדמי

 • סטודנטים שלמדו שני סמסטרים לפחות, יוכלו לבקש להידון  על-סמך רקע אקדמי. הקבלה על-סמך רקע אקדמי תהיה בהמלצת הפקולטה המקבלת ובאישור דיקן לימודי הסמכה.
 • שימו לב: מועמדים על סמך רקע אקדמי חייבים בציון פסיכומטרי או SAT או ACT.
 •  בעלי רקע אקדמי שלמדו או לומדים 3 סמסטרים או יותר (להוציא ארכיטקטורה, ראו בהמשך)  לא יוכלו להתקבל על-סמך ציון הסכם בלבד.
 • בעלי רקע אקדמי מתבקשים לשלוח תעודות ומסמכים.
 • קבלת סטודנטים במצב אקדמי תקין - סטודנטים מן המניין מהטכניון או מכל מוסד אקדמי מוכר אחר, שמצבם האקדמי תקין, ושהפסיקו את לימודיהם ביוזמתם, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים בכל עת שירצו.
 • מועמדותם של הלומדים ביחידה ללימודי חוץ בטכניון תיבחן על-פי תנאי אפיק המעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.
  מצב אקדמי תקין לסטודנטים מהטכניון - סטודנטים בטכניון ייחשבו במצב אקדמי תקין אם ממוצע הציונים שלהם הוא 65 ומעלה  ואחוז ההצלחות 66% ומעלה. שאר הדרישות למצב אקדמי תקין מפורטות בקטלוג לימודי הסמכה.
  מצב אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר - רקע אקדמי תקין לסטודנטים ממוסד אקדמי אחר מוגדר כממוצע של 70 לפחות בשני הסמסטרים האחרונים ללימודים | לימודים בהיקף השקול ל-27 נקודות אקדמיות בטכניון לפחות | זכאות להמשיך לשנת הלימודים הבאה על-סמך הקריטריונים של המוסד בו לומדים הסטודנטים.
 • סטודנטים במצב אקדמי לא תקין - סטודנטים, מהטכניון או מכל מוסד אקדמי מוכר אחר, שהיו במצב אקדמי לא תקין בעת שהופסקו או הפסיקו לימודיהם בטכניון או בכל מוסד אחר, יוכלו להגיש בקשה לשוב ללימודים לאחר תום שנתיים מיום הפסקת הלימודים. 
 • סטודנטים במצב אקדמי תקין או לא תקין, שהפסיקו את הלימודים ביוזמתם לאחר סמסטר אחד, סטודנטים המבקשים לשוב ללימודים לאחר לימודים של שלושה סמסטרים ומעלה, וסטודנטים השבים ללימודים אחרי הפסקה ממושכת (מעל 3 שנים) – צריכים לעמוד בדרישות הקבלה המפורטים בתקנה 3.1.6 בקטלוג לימודי הסמכה.
 • הקבלה למסלולי הלימודים תעשה על פי שיקול דעת הפקולטה ובאישור דיקן לימודי הסמכה.

הרקע האקדמי הנדרש להגשת מועמדות לכל המסלולים (פרט לארכיטקטורה, לאדריכלות נוף ולמסלולי הרפואה)

 • לימודים בתחום המדע או ההנדסה, כסטודנטים מן המניין, במוסד מוכר להשכלה גבוהה המוכר ע"י הטכניון. מוסד מוכר הוא מוסד המופיע באתר World Higher Education Database  תוכלו לבדוק בעצמכם אם המוסד בו אתם לומדים אכן מוכר לצורך דיון לקבלה לטכניון.
 •  לימודים ביחידה לימודי חוץ ולימודי המשך בטכניון, שהיקפם 30 נקודות ומעלה.
 •  אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה לטכניון.

דרישות למעבר מסלול בטכניון על-סמך רקע אקדמי  

רקע אקדמי מוכר לארכיטקטורה ודרישות נוספות

מועמדים שלמדו שנה אחת או יותר בתחומי הארכיטקטורה או אדריכלות הנוף, יכולים להגיש מועמדות לארכיטקטורה. הקבלה תותנה בהשלמת שנה ראשונה. המועמדים לא יחויבו לעמוד בבחינת המיון לארכיטקטורה, אך ידרשו להציג עבודותיהם האקדמיות בפני ועדת הקבלה.

רקע אקדמי מוכר לאדריכלות נוף ודרישות נוספות

מי שלמדו שנה או יותר במוסד אקדמי מוכר, בתחומים שונים, יוכלו להגיש מועמדות למסלול זה. הקבלה תותנה בהשלמת שנה ראשונה. המועמדים חייבים בבחינת המיון לאדריכלות נוף.

 

פנו אלינו

 לשאלות נוספות בקשר לתנאי קבלה ניתן לפנות אל | 04-8292529 

קבלת פטורים על-סמך לימודים אקדמיים קודמים

מתקבלים על-סמך לימודים אקדמיים, עשויים לקבל פטור מחלק מחובותיהם לתואר. פטורים אלה יינתנו רק למי שהתקבלו ועל פי החלטת הפקולטה המקבלת. לקבלת פטורים יש לפנות למזכירת לימודי הסמכה בפקולטה אליה התקבלתם.

מתקבלים שלמדו קורסים בודדים במוסד אקדמי מוכר, רשאים אף הם, לפנות ישירות למרכז לימודי הסמכה בפקולטה אליה הם התקבלו, לבקשת הפטורים.

 לבקשה לקבלת פטורים יש לצרף:  גיליון ציונים רשמי, סילבוס של כל קורס ואת שאלון הבחינה בה נבחנתם.

תעודות ומסמכים הנדרשים מבעלי רקע אקדמי

מועמדים בעלי רקע אקדמי כלשהו, כולל מי שלמדו או לומדים כיום בטכניון, חייבים להגיש גיליון ציונים רשמי, המפרט את נושאי הלימוד והציונים, שהשיגו בכל מקצוע במסגרת לימודיהם בעבר. גיליון הציונים יהיה מודפס, ויישא חתימה וחותמת המוסד אשר הוציאם.

חובה לשלוח אישור על ציונים מכל מוסד אקדמי שהוא, גם על קורס אחד בלבד וכן גם על לימודים אקדמיים שאינם מהווים רקע אקדמי מתאים לטכניון.

בטופס ההרשמה לטכניון יש לרשום את כל מוסדות הלימוד בהם למדתם, גם אם למדתם במוסד מסוים קורס אחד בלבד.

מועמדים, שבידיהם ציונים מאוניברסיטה בחו"ל, יגישו, מלבד גיליון ציונים מקורי, גם צילום של הציונים מאושר ע"י נוטריון וכן תרגום נוטריוני, ופרשיות הלימודים בעברית או באנגלית.

בעלי תואר חייבים לשלוח תעודת בוגר או זכאות לתואר.

מועמדים שלימודיהם בטכניון הופסקו בגלל כישלון אקדמי, יהיו רשאים להגיש את מועמדותם לטכניון רק כעבור שנתיים מיום הפסקת לימודיהם (דרישות נוספות לחזרה ללימודים מפורטות בקטלוג לימודי הסמכה). על המועמדים להמציא בעת הרשמתם את כל המסמכים הנוגעים להפסקת לימודיהם.

הכתובת למשלוח: מדור מועמדים והערכה, הטכניון, חיפה 3200003.
מומלץ לשלוח בדואר רשום. הנכם מתבקשים לכתוב מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד, בכל פנייה למדור מועמדים והערכה.

מהו צילום מאושר כנדרש

צילום מאושר כנדרש הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים" "זהה למקור" או "נאמן למקור". הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית הספר | משרד החינוך | מדור מועמדים והערכה בטכניון | המוסד האקדמי שנתן את התעודה.

שימו לב!
לא ניתן לשלוח מסמכים בפקס או במייל.
רק לאחר קבלת כל המסמכים במדור מועמדים והערכה בטכניון יתחיל הדיון במועמדות.
שאר הנרשמים אינם צריכים לשלוח אף מסמך בדואר.

בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה

מועמדים אשר יתקבלו לטכניון יידרשו לעבור בחינות סיווג בפיזיקה ובכימיה, לחלק ממסלולי הקבלה. יש לעבור את בחינות הסיווג כדי להתחיל ללמוד את קורסי הפיזיקה והכימיה בטכניון. מומלץ מאד לעבור את הבחינות בקיץ, לפני תחילת הלימודים.

מועמדים בעלי רקע אקדמי יכולים לבקש פטור מהבחינות על-סמך הלימודים האקדמיים שלהם. יש לפנות למדור מועמדים והערכה