Author Archives: minas

שני מועדים לבחינת הכניסה בארכיטקטורה

בחינות כניסה לארכיטקטורה

השנה  יהיו שתי בחינות כניסה לארכיטקטורה.

הבחינות יהיו מקוונות.

לא ניתן לגשת לשני המועמדים.

בחינה ראשונה

פתיחת הרשמה לטכניון 17.1.2021

סיום הרשמה הראשונה לארכיטקטורה - 15.2.2021  

תאריך מועד בחינת הכניסה הראשונה – 21.2.2021

בחינה שנייה 

פתיחת ההרשמה השנייה לארכיטקטורה - 22.2.2021

סגירמ ההרשמה השנייה לארכיטקטורה - 18.3.2021

מועד הבחינה השנייה -25.3.2021

בימים הקרובים נפרסם נוסח על הליך הקבלה!

 

שינוי בדרישה לרמה במתמטיקה בבגרות החל משנה"ל תש"ף

החל משנת הלימודים תש"ף (אוקטובר 2019), לצורך דיון לקבלה לטכניון, על כול המועמדים פרט למסלולים לארכיטקטורה ולאדריכלות נוף להיות בעלי תעודת בגרות הכוללת מתמטיקה ברמה של 5 יח"ל, בציון 70 ומעלה.

לא נוכל לדון בקבלה של מועמדים שלא יעמדו בתנאי זה.