כיצד מחשבים את ממוצע הבגרות המיטבי

ניתן לחשב את הממוצע המיטבי של הבגרות במחשבון לחישוב הסכם. 

חישוב ממוצע בגרות מיטבי לכל מסלולי ההרשמה

בטכניון קולטים ראשית את כל מקצועות הבגרות. אם קיימים מספר שיפורים של ציוני בגרות, ייקלט הציון הטוב ביותר בכל מקצוע.

מקצוע המתמטיקה חשוב מאוד להצלחה בלימודים בטכניון ועל כן נותנים לו משקל גדול יותר מאשר לכל שאר המקצועות. לכן, כופלים ב-2 את מספר יחידות הלימוד של מקצוע המתמטיקה וזהו המשקל. פרט למסלולי הלימוד: ארכיטקטורה ואדריכלות נוף, בהם לא כופלים את מספר היחידות ל-2. לאחר מכן מחלקים את סה"כ המכפלות בסכום המשקלים ולא בסכום היח"ל. לדוגמה: תעודת בגרות שיש בה 34 יחידות לימוד (יח"ל) לאחר הכפלת מספר היח"ל במתמטיקה מ-5 ל-10  או מ-4 ל-8 יהיה המשקל 39 או 38 בהתאמה.

הנדסאים (בעלי דיפלומה וזכאות לדיפלומה) יידונו לקבלה על-פי ציון הסכם, כמו כל המועמדים. מגליון הציונים של ההנדסאים קולטים את ציוני הבחינות החיצוניות והפרויקט בלבד. הפרויקט, וכל אחת מהבחינות החיצוניות ייחשב בממוצע הבגרות כמקצוע ברמה של 2 יח"ל (לדוגמה: 5 בחינות חיצוניות ופרויקט ייקלטו כ-12 יח"ל).
ציונים אלה יכללו בתוך חישוב ממוצע הבגרות המיטבי רק אם הם ישפרו אותו. כמו כן, יינתן להם פטור מחלק מתוכנית הלימודים. היקף הפטור יהיה תלוי בהישגים בבית-הספר להנדסאים, והוא שונה ממסלול למסלול. הנדסאים שהתקבלו רשאים לפנות ישירות למרכז לימודי הסמכה בפקולטה אליה הם התקבלו ולבקש פטורים.

למי שלמדו לימודים אקדמיים שאינם מתאימים להגדרה של בעלי רקע אקדמי, ייקלטו את מספר השעות השבועיות הסמסטריאליות שנלמדו, והציון הממוצע הסופי המופיע בגיליון הציונים. מספר היחידות יהיה שווה לחצי ממספר השעות שנלמדו בפועל ולא יותר מ-20 יח"ל.

מוסיפים למקצועות החובה את אותם מקצועות בחירה ו/או ממוצע אקדמי ו/או ממוצע הנדסאי כך שסך כל היח"ל של מקצועות החובה ואותם מקצועות בחירה בבגרות שהוספנו, יהיה 20 ומעלה. מבין מקצועות הבחירה ניתן לבחור רק את המקצועות המעלים את ממוצע הבגרות ולהשמיט את אלו שמורידים את הממוצע. הדבר נעשה באופן אוטומטי בטכניון. זהו  הממוצע המיטבי של הבגרות.

ממוצע הבגרות המקסימלי אשר בו מתחשב הטכניון הוא 119. כל ציון הגבוה מ-119 יהיה שווה ל-119, בהמשך חישוב הסכם.

מקצועות חובה בבגרות שלא ניתן להשמיטם מהממוצע

אזרחותידיעת העם והמדינהמחשבת ישראל *
אנגליתלשון עברית לדוברי ערביתמתמטיקה
עברית (הבעה)לשון ערביתספרות
היסטוריה | תולדות עם ישראל
מורשת הדרוזיםתנ"ך
דת האיסלם/ תולדות הערבים והאיסלםמורשת דת נוצרית
*ניתן להשמיט את המקצוע "מחשבת ישראל" מממוצע הבגרות אם הוא מוריד את הממוצע, בתנאי שיש בתעודה לפחות 2 יח"ל ספרות.