שינויים ומדיניות אי אפליה

שימו לב!

  • הטכניון שומר לעצמו את הזכויות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, תקנות ותוכניות הלימודים,  מבלי למסור הודעות אישיות לנוגעים בדבר. כל החידושים, השינויים והעדכונים בכל הקשור למידע המופיע באתר זה, יפורסמו באתר רישום וקבלה חדשות ועדכונים.
  •  המידע המופיע באתר זה תקף לסמסטר ב לשנה"ל תשע"ט (אוקטובר 2018) ולשנה"ל תש"ף (2019). 
  •  הטכניון שומר לעצמו את הזכות להחליט, לפי שיקול דעתו, אם לפתוח ולקיים, או להפסיק או לדחות            קורס/תכנית לימודים מסוימת, וזאת על רקע מיעוט נרשמים או כל סיבה אקדמית, מנהלית או אחרת.  במקרה כזה לא יהיו לנרשמים זכויות או תביעות נוספות בקשר להחלטה כזו או בקשר לביצועה.
  •  דיקן לימודי הסמכה אחראי מטעם הנהלת הטכניון על קבלת מועמדים לטכניון.
  • הטכניון מקבל סטודנטים מכל דת, מין, גזע, צבע, לאום ומוצא אתני. מדיניות אי האפליה נוגעת לזכויות, הטבות, תוכניות ופעילויות אשר בדרך כלל מוענקות או זמינות לסטודנטים במוסד.
  • הטכניון אינו מפלה על רקע דת, מין, גזע, צבע, לאום ומוצא אתני בניהול מדיניותו בתחומי ההוראה, המחקר, הקבלה ללימודים, המלגות ותוכניות ההלוואה, תוכניות הספורט ותוכניות נוספות המנוהלות על ידי המוסד.