שינויים ומדיניות אי אפליה

שימו לב!

  • הטכניון שומר לעצמו את הזכויות להכניס שינויים בכל הכללים לרבות תנאי הקבלה, תקנות ותוכניות הלימודים, גם לאחר פרסום הידיעון למועמדים לשנה"ל תשע"ח (2018-2017), מבלי למסור הודעות אישיות לנוגעים בדבר. כל החידושים, השינויים והעדכונים בכל הקשור למידע המופיע בידיעון זה, יפורסמו באתר רישום וקבלה חדשות ועדכונים.

  • הטכניון שומר לעצמו את הזכות להחליט, לפי שיקול דעתו, אם לפתוח ולקיים, או להפסיק או לדחות קורס/תכנית לימודים מסוימת, וזאת על רקע מיעוט נרשמים או כל סיבה אקדמית, מנהלית או אחרת. במקרה כזה לא יהיו לנרשמים זכויות או תביעות נוספות בקשר להחלטה כזו או בקשר לביצועה.
  • דיקן לימודי הסמכה אחראי מטעם הנהלת הטכניון על קבלת מועמדים לטכניון.
  • הטכניון מקבל סטודנטים מכל דת, מין, גזע, צבע, לאום ומוצא אתני. מדיניות אי האפליה נוגעת לזכויות, הטבות, תוכניות ופעילויות אשר בדרך כלל מוענקות או זמינות לסטודנטים במוסד.
  • הטכניון אינו מפלה על רקע דת, מין, גזע, צבע, לאום ומוצא אתני בניהול מדיניותו בתחומי ההוראה, המחקר, הקבלה ללימודים, המלגות ותוכניות ההלוואה, תוכניות הספורט ותוכניות נוספות המנוהלות על ידי המוסד.