טופס מעבר מסלול לסטודנטים בטכניון על סמך סכם

מבוא

רשאים לבקש מעבר מסלול על פי סכם סטודנטים שלמדו סמסטר או שניים, שטרם התחילו בלימודי הסמסטר השלישי, ואשר קבלתם לטכניון לא הייתה על-סמך רקע אקדמי קודם.

הגשת בקשה למעבר מסלול אינה כרוכה בתשלום !

מי ששיפרו את ציוני הבגרות וציונם לא נקלט מתבקשים לשלוח צילום, מאושר כנדרש (על ידי מנהל ביה"ס, על ידי משרד החינוך, על ידי הצגת מקור וצילום במרכז רישום וקבלה) למדור מועמדים והערכה. לא יטופלו צילומים שלא יאושרו כנדרש.

המעבר הסופי למסלול החדש מותנה בכך שהמצב האקדמי של הפונים בתום מועד א ו-ב של הבחינות בסמסטר הנוכחי, יהיה תקין. אם המצב האקדמי יהיה לא תקין-ההעברה תבוטל.

בירורים לגבי מצב אקדמי תקין או לא תקין ניתן לעשות אך ורק במדור סטודנטים בבניין אולמן- מזכירות לימודי הסמכה | 04-8292732 ,04-8292479.

יחד עם זאת, יהיו הסטודנטים רשאים, במקרה כזה, לבקש, והפקולטה רשאית להמליץ בפני דיקן לימודי הסמכה, לאשר את שינוי המסלול בכל זאת.

בדיקת התקינות של המצב האקדמי תיערך כחודש לאחר פתיחת הסמסטר.

אין לרשום את מסלול הלימודים הנוכחי, מאחר שהמסלול הנוכחי יישמר בכל מקרה שהמעבר למסלול החדש לא יאושר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז מידע 04-8295555.