ביטול הרשמה או קבלה והחזר מקדמת שכר הלימוד

ביטול הרשמה

מועמדים הרוצים לבטל את מועמדותם לטכניון מתבקשים להודיע על כך במייל למדור מועמדים והערכה.

דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה.

מועמדים אשר יבטלו את הרשמתם, או שקיבלו הודעת דחייה, ויבקשו להירשם לסמסטר אחר, יהיו חייבים להירשם מחדש, ולעמוד בתהליך ההרשמה מחדש.

אין העברת רישום מסמסטר לסמסטר.

ביטול קבלה ובקשה להחזר מקדמת שכר הלימוד

מועמדים הרוצים לבטל את קבלתם לטכניון, מתבקשים למלא את הטופס לביטול קבלה ולהחזר מקדמה. 

מועד הודעת הביטול קובע את גובה החזר מקדמת שכר הלימוד. מי שיודיעו במועד יהיו זכאים להחזרת מקדמת שכר הלימוד על פי כללי ההחזר של המועצה להשכלה גבוהה.

הודעת ביטול תאפשר לנו לקבל מועמדים אחרים.

ביטול הקבלה, בין אם על-ידי הסטודנט או על-ידי מדור מועמדים והערכה בלימודי הסמכה, מבטל גם זכויות אחרות שניתנו בגין הקבלה, כולל מעונות ומלגות.

מועדי הביטול וגובה החזר המקדמה

החזר מקדמה לסמסטר א תשפ"ה

החזר מקדמה סמסטר ב תשפג
גובה ההחזרמועד ביטול הקבלה
כל המקדמהעד לתאריך 15.8.2024
חצי מקדמהעד לתאריך 15.9.2024