הגשת תעודת בגרות לבעלי בגרות זרה

עליכם לשלוח צילום של  תעודת הבגרות ו/או שיפורי ציוני בגרות מאושרים כנדרש בדואר רשום אל:
מדור מועמדים והערכה, הטכניון, חיפה 3200003

מהו "צילום מאושר כנדרש":
צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים: "זהה למקור" או "נאמן למקור".

הגוף המאשר יכול להיות:
מנהל בית הספר, משרד החינוך, מדור מועמדים והערכה בטכניון או המוסד האקדמי שנתן את התעודה.

רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל במדור מועמדים והערכה בטכניון יתחיל הדיון במועמדותך.