תעודות בגרות מחו"ל המוכרות על ידי הטכניון

התעודות המופיעות בטבלה מוכרות לצורך דיון לקבלה לטכניון ומחושב להן ממוצע.

תעודות מחו"ל הקבילות לדיון
AP
OSSD
IB
BAC
GCSE

 OSSD (Ontario Secondary School Diploma) אונטריו, קנדה

קבילות התעודה

 • התעודה כוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:מתמטיקה, אנגלית, מדע – פיזיקה, כימיה או ביולוגיה, מדעי החברה או הרוח, שפה שנייה (רצוי עברית), מקצוע בחירה
 •  כל המקצועות ברמה גבוהה. 
 • כל הציונים יהיו 70 ומעלה. (התעודה קבילה גם אם תכלול ציון אחד נמוך מ- 70 בתנאי שהממוצע גבוה מ- 70).

תרגום הציונים

הציונים מאוניים; שווי ערך לציוני בגרות ישראליים גולמיים.

משקל הבחינות

3 או 5 יח"ל

הציונים במתמטיקה, אנגלית ומדע ישוקללו ברמה של 5 יח"ל; משאר הציונים יחושב ממוצע ויינתן לו משקל של 8 יח"ל

הבונוסים

הבונוסים יינתנו למקצועות הבאים מתמטיקה (+30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), מדעי המחשב (+20) ואנגלית (+20)

חישוב הממוצע

יילקחו בחשבון המקצועות הנלמדים בשנה ה–12 בלבד. הציון הוא הציון המאוני שניתן בבית הספר. יינתן בונוס למקצועות המתאימים. אם "מתמטיקה" מופיעה יותר מפעם אחת בתעודה, יחושב ממוצע של כל הפעמים והציון ייכלל רק פעם אחת. כל ציון יוכפל במספר היחידות. (ראו הסבר לגבי משקל הבחינות למעלה). סה"כ המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

IB - תעודה בינלאומית

קבילות התעודה

 • התעודה כוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:
  - מתמטיקה
  - אנגלית
  - מדע - מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה או ביולוגיה
  - היסטוריה (או מדעי החברה)
  - שפה נוספת: עברית, שפת המדינה או שפה אירופית מודרנית (גרמנית, צרפתית, ספרדית)
  - מקצוע בחירה 
 • לפחות שלוש בחינות ברמה גבוהה. מתמטיקה חייבת להיות ברמה גבוהה.
 • כל הציונים יהיו 5 ומעלה. (התעודה קבילה גם אם היא כוללת ציון אחד נמוך מ-5 בתנאי שהממוצע גבוה מ-5. 

 תרגום ציונים

המרת ציונים
IBציון ישראלי
1 10
2 25
3 40
455
5 70
685
7100

 משקל בחינות 3 או 5 יח"ל

לבחינות ברמה גבוהה (Higher level) יינתן משקל 5 יח"ל; לבחינות ברמה רגילה (Subsidiary level) יינתן משקל 3 יח"ל.

*למקצוע המתמטיקה בלבד, ברמה רגילה (Subsidiary level) יינתן משקל 4 יח"ל.

בונוסים

הבונוסים יינתנו למקצועות ברמת 5 יח"ל (LH) : מתמטיקה (+30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), מדעי המחשב(+20) ואנגלית (+20).

חישוב הממוצע

לכל מקצוע יינתן משקל מתאים (LH= 5 יח"ל; LS= 3 יח"ל). למקצועות ברמת 5 יח"ל יתווספו הבונוסים, אם מגיע. בכל מקצוע יש לכפול מספר היח"ל בציון. סכום המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

BAC - תעודה צרפתית

קבילות תעודת בגרות במתכונת החדשה

בעלי תעודת בגרות במתכונת החדשה מעוניינים  להירשם לטכניון אתם יכולים לפנות  לייעוץ מקדים אל

גב' עירית מיכאלי בצירוף המסמכים הבאים:

 • צילום של תעודת בגרות
 • ציון פסיכומטרי
 • ציון יע"ל
 • שני מסלולים שאתם רוצים להירשם אליהם
 • אם  אין לכם ציון פסיכומטרי, תוכלו לשלוח לנו רק את תעודת הבגרות.

שימו לב!
שיפורי ציוני בגרות במתכונת החדשה, ישוקללו בתוך ממוצע הבגרות הישנה. 

קבילות תעודת הבגרות במתכונת הישנה

 • התעודה מסדרה S הכוללת ציונים בשש בחינות לפחות כאשר ביניהן:
  מתמטיקה- נדרש ציון 14 ומעלה 
  פילוסופיה
  פיזיקה-כימיה
  היסטוריה (או מקצוע ממדעי החברה)
  צרפתית (כשפה ראשונה)
  מקצוע בחירה (בדר"כ מדע נוסף)
 • התעודה חייבת לכלול גם שפה שנייה (רצוי עברית או אנגלית).
 • ממוצע התעודה כולה גבוה מ-10.

תרגום ציונים

BACציון ישראלי
860
965
1070
1175
1280
1385
1490
1595
16100
17105
18110
19120
20130

משקל בחינות 3 או 5 יח"ל

לכל מקצוע יינתן משקל לפי ה"מקדם" (שווה ערך ליח"ל).

הבונוסים

בונוסים יינתנו למקצועות בעלי מקדם של 5 או יותר במקצועות: מתמטיקה (+30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), מדעי המחשב (+20) ואנגלית (+20).

חישוב ממוצע 

לכל מקצוע יינתן משקל לפי ה"מקדם". לציון יתווסף הבונוס, אם מגיע. כל ציון יוכפל בערך המקדם שלו. ציון בחינוך גופני לא יכלל בחישוב. יחושב סכום המכפלות שיחולק בסכום המקדמים. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

GCSE - תעודת בגרות בריטית

קבילות התעודה

 • התעודה כוללת חמישה מקצועות כאשר ביניהן:
  מתמטיקה - בציון 5 על פי סולם הציונים החדש או B על פי סולם בציונים הישן.
  מדע - פיזיקה, כימיה או ביולוגיה
  אנגלית
  מקצוע בחירה ממדעי החברה, הרוח או האומנות
 • שלוש מבין הבחינות תהיינה ברמה גבוהה (advanced level) בהן מתמטיקה ומדע.
 • כל הציונים יהיו ברמת C על פי סולם הציונים הישן או 5 ומעלה על פי סולם הציונים החדש. ממוצע הציונים  של כול התעודה יהיה 70 לפחות.

תרגום ציונים

משרד החינוך הבריטי שינה את סולם הציונים מאותיות למספרים. במחשבון לחישוב הסכם יש להכניס ציונים סיפרתיים. למי שיש גם אותיות, צריך להמיר אותן למספרים, על פי הטבלה, ואז להזין אותם במחשבון.

ציון GCSE ישןציון ישראלי
A*100
A 95
B 75
C 60
ציון GCSE חדשציון ישראלי
9100
895
790
680
570
460

 משקל בחינות 3 או 5 יח"ל

לבחינות ברמה גבוהה (A) יינתן משקל 5 יח"ל; לבחינות ברמה רגילה (O) יינתן משקל 3 יח"ל

בונוסים

בונוסים יינתנו רק למקצועות ברמת 5 יח"ל (Advanced Level): מתמטיקה ( +30), פיזיקה (+30), כימיה (+30), ביולוגיה (+20), מדעי המחשב(+20) ואנגלית (+20).

חישוב הממוצע

לכל מקצוע יינתן משקל מתאים (Advanced Level - 5 יח"ל; Ordinary Level= 3 יח"ל). למקצועות ברמת 5 יח"ל ייתווספו הבונוסים, אם מגיע. בכל מקצוע יש לכפול את מספר היח"ל בציון. סכום המכפלות יחולק בסכום היח"ל. התוצאה היא הממוצע המיטבי.

AP - בחינות סיום

דרישות מינימליות מהבחינות

רשאים להירשם לטכניון תלמידים שנבחנו ב- 5 בחינות ברמת AP עם ציון עובר (3 לפחות). מתוכן:
אחת היא Calculus BC או Calculus AB עם ציון 4 או 5.

שתיים מהבחינות הן עם ציון 4 או 5, בכל מקצוע.

שתי הבחינות תהינה מתוך הרשימה הבאה:

 • Electricity and Magnetism+ Mechanics)  Physics C)
  חובה להיבחן בשני החלקים. חלק אחד בלבד לא ייכנס לממוצע. גם הציון של Physics 1 לא ייכנס לממוצע.
 • Computer Science A
 • Chemistry
 • Biology

הערה: ציוני ה- AP נלקחים בחשבון בקבלה לטכניון; לא ניתן בגינן זיכוי של נקודות אקדמיות.

תרגום ממוצע בחינות AP לציוני בגרות

ציוני ה- AP מתורגמים לציון מאוני באופן הבא: 3 = 65 | 4 = 80 | 5 = 98
ציונים אלה יחשבו ברמת בגרות ישראלית של 5 יחידות לימוד.

הבונוסים

בונוסים יינתנו למקצועות ברמה של 5 יח"ל. מתמטיקה (+30 ), פיזיקה-שני החלקים (+30 ), כימיה (+30 ), ביולוגיה (+30 ), ואנגלית (+20 ), מדעי המחשב (+30).